McAfee WebAdvisor 4.1.0.9

McAfee WebAdvisor 4.1.0.9

McAfee, Inc. – Shareware –
4 Stars User Rating
McAfee WebAdvisor là một chương trình phần mềm (với một trang web tương ứng) cung cấp cho người dùng với các thông tin để hướng dẫn người dùng về một số rủi ro có thể được liên kết với một trang web. Nó sẽ giúp bạn tránh nguy hiểm các trang web phân phối phần mềm độc hại hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của bạn. Nó đôi khi cung cấp cho bạn lời khuyên về an toàn lướt quá.

Tổng quan

McAfee WebAdvisor là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi McAfee, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 28.965 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của McAfee WebAdvisor là 4.1.0.9, phát hành vào ngày 15/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/04/2015.

McAfee WebAdvisor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của McAfee WebAdvisor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho McAfee WebAdvisor!

Cài đặt

người sử dụng 28.965 UpdateStar có McAfee WebAdvisor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
McAfee, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản